Tietosuojaseloste: testiryhmään ilmoittautuminen

Laadittu: 31.7.2023
Viimeksi päivitetty 1.8.2023

1. Rekisterinpitäjä

Fodelia Retail Oy
Y-tunnus: 17324693
Tuotetie 1, 92930 PYHÄNTÄ
Puhelin: 010 843 5000

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Taina Kaasila
Fodelia Retail Oy
etunimi.sukunimi@fodeliaretail.fi

3. Rekisterin nimi

Testiryhmä 8-2023

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjä antaa suostumuksen henkilötietojensa (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) tallentamiseen ja käsittelyyn antaessaan henkilötietonsa Google Formsin kautta.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Fodelia Retailin tuotteiden kehittämiseen liittyvä testiryhmä ja kyselytutkimus sekä niihin liittyvä viestintä elo-syyskuussa 2023.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä itse.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Annetut tiedot poistetaan tutkimuksen valmistuttua ja siihen liittyvän viestinnän päätyttyä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskeva tiedot
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  • vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin, kun Fodelia Retail käsittelee niitä rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
  • valittaa valvontaviranomaiselle.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

13. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa 2. nimetylle yhteyshenkilölle.

14. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.